Hệ số khu vực
Lượt xem: 15250 người.

TỈNH BẮC GIANG

1. Huyện Yên Thế:

- Hệ số 0,3:

Các xã: Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu.

- Hệ số 0,2:

Các xã: Tam Tiến, Đồng Hưu, Đông Sơn.

- Hệ số 0,1:

Các xã: Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, An Thượng, Hương Vĩ, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Lạc.

2. Huyện Tân Yên:

- Hệ số 0,1:

Xã Lan Giới.

3. Huyện Lạng Giang:

- Hệ số 0,1:

Các xã: Quang Thịnh, Hương Sơn, Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Dương Đức.

4. Huyện Lục Nam:

- Hệ số 0,2:

Các xã: Lục Sơn, Trường Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh.

- Hệ số 0,1:

Các xã: Cẩm Lý, Nghĩa Phương, Trường Giang, Cương Sơn, Huyền Sơn, Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Tiên Nha, Bảo Đài, Bảo Sơn.

5. Huyện Lục Ngạn:

- Hệ số 0,2:

Các xã: Xa Lý, Phong Minh, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Phong Vân, Tân Sơn, Kim Sơn, Phú Nhuận, Đèo Gia, Tân Lập, Tân Mộc.

- Hệ số 0,1:

Các xã: Nam Dương, Mỹ An, Biển Động, Tân Hoa, Đồng Cốc, Phì Điền, Giáp Sơn, Tân Quang, Biên Sơn, Kiên Thành, Kiên Lao, Thanh Hải.

6. Huyện Sơn Động:

- Hệ số 0,2:

Các xã: Thạch Sơn, Phúc Thắng, Quế Sơn, Tuấn Đạo, Bồng Am, Thanh Sơn, Thanh Luận, Long Sơn, Dương Hưu, An Lạc, Hữu Sản, Vân Sơn, Giáo Liêm, Lệ Viễn.

- Hệ số 0,1:

Các xã: Vĩnh Khương, Chiên Sơn, Cẩm Đàn, Yên Định, An Châu, An Lập, An Bá, thị trấn An Châu.

7. Các đơn vị khác:

- Hệ số 0,2:

Trung tâm huấn luyện Cấm Sơn.

1
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích