Hồ sơ giải quyết chế độ
1. Di chuyển hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
Điều 20- Di chuyển hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: 1- Người lao động bắt đầu hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chuyển đến hưởng ở nơi cư trú, hồ sơ gồm...
2. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp, người được toà án tuyên bố mất tích trở về
Điều 19- Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp, người được toà án tuyên bố mất tích trở về quy định tại Điều 127 Luật Bảo hiểm xã hội: 1- Đối với người được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm...
3. Hồ sơ hưởng chế độ tuất 1 lần gồm
Hồ sơ hưởng chế độ tuất 1 lần gồm: a- Hồ sơ đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thực hiện như quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên (bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội thực hiện theo mẫu số 04G-HSB)...
4. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất hàng tháng
Điều 18- Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất quy định tại Điều 121 Luật Bảo hiểm xã hội: 1- Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất hàng tháng: a- Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm...
5. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Điều 17- Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần quy định tại Điều 120 Luật Bảo hiểm xã hội: 1- Người đang đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm: a- Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng nghỉ việc...
6. Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng
Điều 16- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng quy định tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội: 1- Đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm: a- Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng nghỉ việc...
7. Hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN giám định mức suy giảm khả năng lao động
Điều 15- Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động, gồm: 1- Hồ sơ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lần đầu và hồ sơ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lần sau như quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 6 Điều 12 hoặc khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 6 Điều 13 Mục 2 Chương này ...
8. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát
Điều 14- Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát gồm: 1- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 2- Giấy ra viện sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh nghề nghiệp cũ tái phát (hoặc bản sao hồ sơ điều trị thương tật, bệnh tật)...
9. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Điều 13- Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp gồm: 1- Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã xác định đóng bảo hiểm xã hội đến trước khi điều trị bệnh nghề nghiệp; 2- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB)...
10. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
12. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau
Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích