Tìm kiếm văn bản
1. Luật số: 85/2015/QH13 Ngày: 01/04/2016 [Chi tiết]
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2. Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội Ngày: 04/12/2014 [Chi tiết]
Luật Bảo hiểm xã hội
3. Luật số 46/2014/QH13 Ngày: 13/06/2014 [Chi tiết]
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12
4. Công văn 186/BHXH-CV ngày 05/08/2010 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 05/08/2010 [Chi tiết]
Về việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH; in, phát hành, quản lý và sử dụng thẻ BHYT tại BHXH các huyện, thành phố.
5. Luật Bảo hiểm y tế Ngày: 14/11/2008 [Chi tiết]
Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
6. Luật cán bộ công chức Ngày: 13/11/2008 [Chi tiết]
Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
7. Luật Bảo hiểm xã hội Ngày: 29/06/2006 [Chi tiết]
Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
8. Luật Lao động Ngày: 23/06/1994 [Chi tiết]
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích