Tìm kiếm văn bản
1. Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/07/2016 của Chính phủ Ngày: 21/07/2016 [Chi tiết]
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Ngày: 01/07/2016 [Chi tiết]
Về quản lý và sử dụng con dấu
3. Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ Ngày: 15/06/2016 [Chi tiết]
V/v điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
4. Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ Ngày: 15/06/2016 [Chi tiết]
V/v điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
5. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ Ngày: 10/05/2016 [Chi tiết]
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
6. Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ Ngày: 28/04/2016 [Chi tiết]
V/v quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN
7. Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ Ngày: 05/04/2016 [Chi tiết]
Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
8. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ Ngày: 20/11/2014 [Chi tiết]
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
9. Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Ngày: 05/11/2014 [Chi tiết]
Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
10. Nghị định 86/2010/NĐ-CP Ngày: 13/08/2010 [Chi tiết]
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
11. Nghị định số: 28/2010/NĐ-CP Ngày: 25/03/2010 [Chi tiết]
Quy định mức lương tối thiểu chung
12. Nghị định số: 29/2010/NĐ-CP Ngày: 25/03/2010 [Chi tiết]
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
13. Nghị định Số: 97/2009/NĐ-CP Ngày: 30/10/2009 [Chi tiết]
Quy định mức lương tối thiểu vùng đồi với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
14. Nghị định Số: 98/2009/NĐ-CP Ngày: 30/10/2009 [Chi tiết]
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
15. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Ngày: 22/10/2009 [Chi tiết]
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
16. Nghị định số: 62/2009/NĐ-CP Ngày: 27/07/2009 [Chi tiết]
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
17. Nghị định số 34/2009/NĐ-CP Ngày: 06/04/2009 [Chi tiết]
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
18. Nghị định số 134/2008/NĐ-CP Ngày: 31/12/2008 [Chi tiết]
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
19. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Ngày: 12/12/2008 [Chi tiết]
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi thanh một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
20. Nghị định số 122/2008/NĐ-CP Ngày: 04/12/2008 [Chi tiết]
Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
21. Nghị định số 94/2008/NĐ-CP Ngày: 22/08/2008 [Chi tiết]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22. Nghị định số 83/2008/NĐ-CP Ngày: 31/07/2008 [Chi tiết]
Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
23. Nghị định số 54/2008/NĐ-CP Ngày: 24/04/2008 [Chi tiết]
Nghị định này quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (sau đây gọi là thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ).
24. Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Ngày: 19/04/2007 [Chi tiết]
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
25. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP Ngày: 22/12/2006 [Chi tiết]
Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích