Tìm kiếm văn bản
1. Thông tư số 181/2016/TT-BQP ngày 04/11/2016 của Bộ Quốc phòng Ngày: 04/11/2016 [Chi tiết]
Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng
2. Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/07/2016 của Bộ LĐ-TB&XH Ngày: 15/07/2016 [Chi tiết]
V/v hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
3. Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016 của Bộ Nội vụ Ngày: 10/06/2016 [Chi tiết]
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội
4. Thông tư số 46/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/04/2016 Ngày: 14/04/2016 [Chi tiết]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
5. Thông tư số 46/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/04/2016 Ngày: 14/04/2016 [Chi tiết]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
6. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Ngày: 29/03/2016 [Chi tiết]
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công tập, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
7. Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 Ngày: 14/04/2015 [Chi tiết]
v/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
8. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Y tế Ngày: 24/11/2014 [Chi tiết]
V/v Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
9. Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế Ngày: 17/11/2014 [Chi tiết]
V/v Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
10. Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 Ngày: 19/10/2012 [Chi tiết]
Hướng dẫn thực hiện một số chế đội đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
11. Thông tư số: 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH Ngày: 25/10/2010 [Chi tiết]
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
12. Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH Ngày: 01/06/2010 [Chi tiết]
Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010 của Bộ Lao động - TB&XH về Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
13. Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Ngày: 27/05/2010 [Chi tiết]
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
14. Thông tư số: 19/2010/TT-BTC Ngày: 03/02/2010 [Chi tiết]
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
15. Thông tư số: 04 /2010/TT-BLĐTBXH Ngày: 29/01/2010 [Chi tiết]
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
16. Thông tư số: 02/2010/TT-BYT Ngày: 15/01/2010 [Chi tiết]
Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế
17. Thông tư số: 41/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 30/12/2009 [Chi tiết]
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
18. Thông tư số: 34/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 16/10/2009 [Chi tiết]
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
19. Thông tư liên tịch số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Ngày: 14/08/2009 [Chi tiết]
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
20. Thông tư số: 10/2009/ TT-BYT Ngày: 14/08/2009 [Chi tiết]
Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
21. Thông tư số17/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 26/05/2009 [Chi tiết]
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của CHính phủ về hợp đồng lao động.
22. Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 22/01/2009 [Chi tiết]
Hướng đãn thực hiện phụ cáp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
23. Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 22/01/2009 [Chi tiết]
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội thất nghiệp.
24. Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH Ngày: 15/01/2009 [Chi tiết]
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
25. Thông tư số 01/2009/TT-BLĐ-TBXH Ngày: 14/01/2009 [Chi tiết]
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của CHính phủ
12
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích