Tìm kiếm văn bản
1. Quyết định 952/QĐ-BHXH ngày 17/09/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 17/09/2014 [Chi tiết]
V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
2. Quyết định 819/QĐ-BHXH ngày 01/08/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 01/08/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành bộ quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
3. Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 18/06/2014 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 18/06/2014 [Chi tiết]
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4. Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/05/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 30/05/2014 [Chi tiết]
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. Quyết định số 72a/QĐ-BHXH ngày 01/04/2014 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 01/04/2014 [Chi tiết]
Ban hành và triển khai áp dụng bộ Quy trình nội bộ và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang
6. Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 03/01/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
7. Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 10/04/2013 [Chi tiết]
Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8. Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 29/03/2013 [Chi tiết]
V/v phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
9. Quyết định số 174/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 07/02/2013 [Chi tiết]
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10. Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 29/01/2013 [Chi tiết]
V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam
11. Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của BHXH Việt Nam Ngày: 12/10/2012 [Chi tiết]
V/v công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền BHXH Việt Nam
12. Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 26/06/2012 [Chi tiết]
Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
13. Quyết định 169/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 08/02/2012 [Chi tiết]
Về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của BHXH Việt Nam
14. Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 22/12/2011 [Chi tiết]
Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của BHXH Việt Nam
15. Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Ngày: 25/10/2011 [Chi tiết]
về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
16. Quyết định số 209/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 10/08/2011 [Chi tiết]
V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tài chính, kế toán tại BHXH các huyện, thành phố.
17. Quyết định số 596/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Ngày: 17/05/2011 [Chi tiết]
Về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của BHXH Việt Nam
18. Quyết định số 423/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Ngày: 13/04/2011 [Chi tiết]
Về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
19. Quyết định số 777/QĐ-BHXH Ngày: 17/05/2010 [Chi tiết]
V/v ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
20. Quyết định 613/QĐ-TTg Ngày: 06/05/2010 [Chi tiết]
Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010 về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21. Quyết định số: 82/QĐ-BHXH Ngày: 20/01/2010 [Chi tiết]
Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
22. Quyết định số: 82/QĐ-BHXH Ngày: 20/01/2010 [Chi tiết]
Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
23. Quyết định số: 1359/QĐ-BHXH Ngày: 25/11/2009 [Chi tiết]
Quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
24. Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg Ngày: 27/08/2008 [Chi tiết]
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội
25. Quyết định số 1333/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Ngày: 21/02/2008 [Chi tiết]
Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
12
Tuyển dụng
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích