Tìm kiếm văn bản
1. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 19/10/2016 [Chi tiết]
Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
2. Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 10/10/2016 [Chi tiết]
Quyết định sử đổi Khoản 1 Điều 1 QĐ số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội
3. Quyết định số 972/QĐ-BHXH ngày 08/07/2016 của BHXH Việt Nam Ngày: 08/07/2016 [Chi tiết]
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH Việt Nam
4. Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 14/06/2016 của BHXH Việt Nam Ngày: 14/06/2016 [Chi tiết]
V/v ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 14/06/2016 của BHXH Việt Nam Ngày: 14/06/2016 [Chi tiết]
V/v ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6. Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt Nam Ngày: 22/04/2016 [Chi tiết]
V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
7. Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/04/2016 Ngày: 20/04/2016 [Chi tiết]
về việc ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ
8. Quyết định số 401/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày: 17/03/2016 [Chi tiết]
401/QĐ-BHXH: Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016.
9. Quyết định 624/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 31/12/2015 [Chi tiết]
Quyết định về việc phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN
10. Quyết định số 591/QĐ-BHXH Ngày: 12/05/2015 [Chi tiết]
Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/05/2015 của BHXH Việt Nam V/v ban hành kế hoạch Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT"
11. Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Ngày: 24/12/2014 [Chi tiết]
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
12. Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 02/12/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế
13. Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 02/12/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
14. Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 10/10/2014 [Chi tiết]
v/v sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT
15. Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 10/10/2014 [Chi tiết]
V/v Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH,BHYT
16. Quyết định 952/QĐ-BHXH ngày 17/09/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 17/09/2014 [Chi tiết]
V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
17. Quyết định 819/QĐ-BHXH ngày 01/08/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 01/08/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành bộ quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
18. Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 18/06/2014 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 18/06/2014 [Chi tiết]
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
19. Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/05/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 30/05/2014 [Chi tiết]
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
20. Quyết định số 72a/QĐ-BHXH ngày 01/04/2014 của BHXH tỉnh Bắc Giang Ngày: 01/04/2014 [Chi tiết]
Ban hành và triển khai áp dụng bộ Quy trình nội bộ và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang
21. Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam Ngày: 03/01/2014 [Chi tiết]
V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
22. Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 10/04/2013 [Chi tiết]
Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23. Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ngày: 29/03/2013 [Chi tiết]
V/v phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
24. Quyết định số 174/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 07/02/2013 [Chi tiết]
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
25. Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 của BHXH Việt Nam Ngày: 29/01/2013 [Chi tiết]
V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam
12
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích